Uitnodiging jaarvergadering OR en MR

UITNODIGING

Almelo, oktober 2018

Aan alle ouders/verzorgers,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene ouderavond welke gehouden wordt op dinsdag 13 november 2018 van 19.30-20.00, voorafgaand aan de reguliere or vergadering.

Jaarverslagen staan onder downloads – formulieren

AGENDA

1. Opening

2. Jaarverslag ouderraad

3. Financieel jaarverslag

4. Begroting

5. Verslag kascommissie

6. Verkiezing kascommissie

7. Jaarverslag Medezeggenschapsraad

8. Voorstellen MR leden

9. Mededelingen voorzitter

10. Rondvraag

Met vriendelijke groet,

namens de ouderraad,

Pauline Botter

Secretaris