Benoeming dhr. Hiddink

Mededeling van de Voorzitter College van Bestuur Opoa

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Windhoek Invulling directeurschap nieuwe schooljaar Geachte ouders/verzorgers, Zoals u wellicht heeft opgemerkt is mevrouw Marja van Pluur in de afgelopen periode langzaamaan weer begonnen met het oppakken van haar directiewerkzaamheden. Edward Hiddink heeft de afgelopen tijd en ook op dit moment de directiefunctie op uitstekende wijze waargenomen. Het College van Bestuur heeft daarom aan beiden gevraagd om in het komende schooljaar (2019-2020) de directeursfunctie gezamenlijk uit te voeren. Voor de heer Hiddink betekent dit een benoeming als directeur van De Windhoek gedurende deze periode. Mevrouw Van Pluur en de heer Hiddink hebben aangegeven graag uitvoering aan de deze werkwijze te willen geven. De MedezeggenschapsRaad van De Windhoek heeft per mail van 6 juni een positief advies gegeven. lk feliciteer de heer Hiddink met zijn aanstelling en wens u allen een heel goede samenwerking toe. met vriendelijke groet, ft. Kraak Voorzitter College van Bestuur