Voor ouders

Ook voor ouders is er de mogelijkheid in contact te treden met een contactpersoon. Natuurlijk dient het zo te zijn dat de ouder (klager) eerst contact opneemt met degene op wie de klacht betrekking heeft. Meestal worden klachten over de dagelijkse gang van zaken in goed overleg tussen de betrokken partijen opgelost. Bent u echter van mening dat de klacht niet binnen de school kan worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon.